Zigong Kawah Handicrafts Manufacturing Co., Ltd
+ 86-4008083500 + 86-8132115309

info@zgkawah.com

จระเข้ประดิษฐ์สัตว์จำลอง

Kawah Group กำหนดชนิดของสัตว์ animatronic ทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า โมเดลสัตว์สามารถแสดงได้ที่สวนสัตว์ห้างสรรพสินค้าสวนสนุกและกิจกรรมทางธุรกิจ


ด้านล่างวิดีโอคือการแสดงจระเข้จำลอง

สำหรับสัตว์ animatronic เพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมสัตว์ Animatronic

Contact Us
Inquire Here!
back to the top
Get Your Free Quote
Fill out the form below or email us at info@zgkawah.com