Zigong Kawah Handicrafts Manufacturing Co., Ltd
+ 86-15828399242 + 86-8132115309

sales04@zgkawah.com

ทีมงานของเรา

dinosaur costume supplier

บริษัท ครอบคลุมพื้นที่ของ 20 mu (ประมาณ 13000 ตารางเมตร) เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ของมากกว่า 100 คนทีมผลิตที่รัดกุมสามารถตามสถานการณ์เฉพาะของลูกค้าโครงการทั้งหมดให้การประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์สื่อพิเศษคัดลอกสื่อประชาสัมพันธ์ ในเวลาเดียวกันรวมทั้งการออกแบบของฉากการกระทำการกระทำเครื่องกลการออกแบบวงจรการออกแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆ

back to the top
Get Your Free Quote
Fill out the form below or email us at info@zgkawah.com